Psicologia

La paraula “psicologia” neix de la combinació de dues paraules: del grec “psyche” que vol dir ànima, esperit; i “logos” que significa raonar, explicar. Antigament la psicologia feia referència a l’estudi de l’ànima, del pensament, dels processos cognitius interns de l’individu i els processos sociognitius que es produeixen en l’entorn social (la qual cosa involucra a la cultura) de comportament. Ja Galeno (130-200 d. De C.) deia que la salut psíquica depenia de la harmonia adequada de les parts racional, irracional i sensual de l’ànima.
El camp dels processos mentals inclou diferents fenòmens cognitius, conatius, estructures de raonament i racionalitat cultural.
El diccionari de la Real Acadèmia Espanyola la defineix com la ciència que estudia els processos mentals i dels comportament en persones i animals .
Des d’un punt de vista més modern i científic, la psicologia és la ciència que estudia els fenòmens psíquics que succeeixen a una persona; és l’estudi de la ment i la conducta en un concepte d’universalitat.
A Ax6 donem cabuda a totes i cadascuna de les diferents formes d’interpretar dinàmicament la psicologia.

TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL

La Teràpia cognitivo-conductual, és una corrent psicoterapeuta que sorgeix als anys 50 i parteix d’un enfocament metodològic orientat a la solució de problemes psicològics.
Les principals característiques de la teràpia cognitiva-conductual són:
- Es afectiva-directiva. Els canvis requereixen compromís i un rol protagonista del pacient, qui no es limita a assistir a les sessions sinó que ha d’anar produint canvis graduals en la seva vida quotidiana. El terapeuta és mes directiu: complementa l’escolta amb intervencions que promouen no només la reflexió sinó també l’acció.
- S’inclouen tasques per realitzar entre les sessions, com a forma de posar en pràctica els aspectes treballats en la consulta.
- Està orientada al present. La reflexió sobre el passat te com a finalitat generar canvis en el present en pro d’una vida més plena i gratificant.
- Es considera que la teràpia fou efectiva en la mesura que el pacient aconsegueix els objectius que es va proposar i millora la seva qualitat de vida
Tant per la varietat d’estratègies terapèutiques disponibles com per la seva eficàcia aquest enfoc està estès a un ampli ventall de trastorns psicològics aixi com a la promoció i prevenció de la salut.
Una de les estratègies més efectives és la Reestructuració Cognitiva, una tècnica psicològica, l’objectiu de la qual és identificar, analitzar i modificar les interpretacions o els pensaments erronis que les persones experimenten en determinades situacions o que tenen sobre altres persones.
“Allò que pensa una persona incideix directament en el seu estat emocional i en la seva conducta. Per poder fer front a l’estrès i controlar la seva incidència és important controlar allò que es pensa davant de situacions conflictives”.
Es important identificar pensaments inadequats ràpidament per evitar que ens invadeixin i per tallar cercles viciosos. En definitiva, l’efecte bola de neu.
Cal analitzar fins a quin punt els pensaments s’ajusten a la realitat (objectivitat), analitzar les conseqüències dels pensaments (conseqüències) i analitzar què passaria si el que es pensa fos cert.
Amb aquesta teràpia es pretén:
- Millorar certes situacions emocionals que ens fan sentir incapaços de portar una vida normalitzada, com són la depressió, angoixa, estrès, baixa autoestima, baixa motivació, etc..
- Dotar d’habilitats socials a la persona per tal de millorar les relacions de parella o familiars.
- Tractar trastorns de la personalitat varis i altres trastorns que poden ser objecte d’atenció psicològica.

TERAPIA PSICOANALITICA

Modificació de patrons emocionals, cognitius, conductuals, interpersonals o dels sistemes en els quals es troba immers l’individu, que perjudiquen activa o potencialment el seu benestar bio-psico-social a través d’intervencions terapèutiques verbals.
Reestructuració en gran abast de la personalitat, especialment de la vida afectiva i particularment d’aquelles àrees que contribueixen i mantenen la formació de símptomes, o de formes defensives que causen mal o malestar.
Es tracta essencialment de que el pacient aconsegueixi una comprensió profunda de les circumstàncies (generalment inconscients) que han donat origen a les seves afeccions, o que són la causa dels seus patiments o malestars psíquics a través de l’associació lliure, els somnis, lapsus, fantasies, deliris, etc.
Introducció a la cinema-teràpia (Teràpia Gestalt).