Suport a la FIV

Donem suport a les dones de totes les edats, tant les que es sotmeten a una FIV, com les que ho fan a altres formes de reproducció assistida.

L’acupuntura i tècniques de reproducció assistida:

“La bona notícia sobre l’ús d’acupuntura en el tractament de la fertilitat és que el benefici no es veu afectat per l’edat, és a dir, tots els grups d’edat van mostrar un augment en les taxes d’èxit de la FIV amb la teràpia d’acupuntura” (Dra. Caroline Smith)

L’ús de l’acupuntura i de la medicina herbal en combinació amb tècniques de reproducció assistida està guanyant una àmplia acceptació a degut als assajos clínics realitzats a tot el món. Durant més d’una dècada d’investigació han estat publicats en revistes oficials de medicina, com ara “Fertilitat i esterilitat”, de la Societat Americana de Medicina Reproductiva i la “Reproducció humana”, per de la Societat Europea de Reproducció i Embriologia, que mostren l’eficàcia de l’acupuntura com a teràpia de suport per IART / FIV / ICSI .

La investigació ha demostrat que l’aplicació de l’acupuntura, durant un programa de reproducció assistida té beneficis positius. Els estudis demostren que quanAcupuntura-Olesa-Baix llobregat-suport-FIV l’acupuntura es combina amb la fertilització in vitro (FIV) o injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI), pot haver-hi un augment del 50% en les taxes d’embaràs en dones de totes les edats. Això és molt encoratjador tenint en compte que amb l’ús de la teràpia antiretroviral es dóna de mitjana només un 25% de probabilitats de concebre en un cicle de FIV. Els beneficis addicionals de l’acupuntura que s’han reportat inclouen la reducció dels efectes secundaris potencialment considerables relacionats amb les drogues de fertilitat, necessàries en la reproducció assistida, i el que és més important, reduint les probabilitats d’avortament involuntari.

Quatre estudis importants que demostren que les tasses d’embaràs augmenten quan l’acupuntura es combina amb IART / FIV:

A Austràlia, un estudi aleatori, publicat el 2006 i dirigit per la Dra. Caroline Smith i els seus col.legues, va avaluar els efectes de l’acupuntura en les taxes d’embaràs clínic per a les dones sotmeses a FIV / ICSI. Un grup de 280 dones es van assignar a l’atzar per rebre ja sigui “veritable” acupuntura (grup de tractament) o acupuntura no invasiva “simulada” (grup control), immediatament abans i després de la transferència d’embrions. Els autors van triar els punts d’acupuntura que tenen efectes en els sistemes reproductiu, endocrí i neurològic segons els principis de la medicina xinesa. L’estudi va mostrar que les possibilitats d’aconseguir un embaràs augmenta (31% vs 23%) quan l’acupuntura s’utilitza com a teràpia adjuvant a la FIV. Segons els autors, la taxa d’embaràs en curs a les 18 setmanes va ser major en el tractament [acupuntura real] del grup. “Aquesta última troballa és comparable amb un estudi realitzat a Alemanya per Dieterle S. al reportar els mateixos resultats en l’estudi “Fertility and Sterility”.

Un estudi aleatoritzat el 2006 pel danès Westergaard amb 273 dones sotmeses a FIV / ICSI demostra embaràs clínic (39% vs 26%) i d’embaràs en curs (36% vs 22%) va ser significativament més gran quan l’acupuntura es va realitzar abans i després de la transferència d’embrions en comparació amb quan no es va realitzar cap tractament d’acupuntura.

El 2002, “Fertility and Sterility” va publicar un estudi de FIV/acupuntura. Investigació dirigida pel Dr Wolfgang Paulus i els seus col.legues. Els investigadors van estudiar a 160 dones sotmeses a FIV. La meitat va rebre el protocol estàndard del programa de fertilitat i l’altre meitat acupuntura agregada al protocol de la fertilitat que es va rebre abans i després de la transferència d’embrions. Els autors sostenen que: “l’anàlisi mostra que la taxa d’embaràs en el grup d’acupuntura és considerablement major que en el grup control (42,5% vs 26,3%, P =. 03)”.

Un resultat inesperat d’un estudi Suec, l’any 1996, dirigit per Stener-Victorin, que avaluava l’ús de la electro-acupuntura per a l’alleugeriment del dolor, va recollir una taxa significativament major d’implantació en el grup tractat amb electro-acupuntura.

Vegeu les referències